Tłumacz Migam

Gmina Rozprza uczestniczy w pracach Grupy Obserwatorów Regionalnych

W związku przystąpieniem Województwa Łódzkiego do projektu międzynarodowego pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywna gospodarowanie zasobami oraz na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego, Gmina Rozprza uczestniczy w pracach Grupy Obserwatorów Regionalnych (Stakeholdersów).

Mając na uwadze poprawę wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania Zielonych Zamówień Publicznych oraz znaczenie zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, ważna jest wymiana doświadczeń ukierunkowana na podjęcie wspólnych działań na rzecz wypracowania nowych rozwiązań usprawniających działania w przedmiotowym obszarze.

W ramach projektu GPP4Growth opublikowana została broszura, jak również ukazał się pierwszy numer newslettera.

Zapraszamy do lektury.

page0001.jpeg

page0002.jpeg

pagea0001.jpeg

pagea0002.jpeg

page0003.jpeg

page0004.jpeg