Tłumacz Migam

RADNI GMINY ROZPRZA UDZIELILI ABSOLUTORIUM WÓJTOWI

Na XXIV sesji Rady Gminy Rozprza, która odbyła się 21 czerwca br. radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawił skarbnik gminy – Bogdan Górecki. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie, przy składzie 14 radnych. Wójt Janusz Jędrzejczyk podziękował za  udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę z Radą Gminy.

            Po udzieleniu absolutorium wójtowi, radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji w czasie którego podjęli uchwały dotyczące m.in.: udzielania pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie  Tryb. na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych; przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy.