Tłumacz Migam

Informacja o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego w Rozprzy

Informacja o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego w Rozprzy
 
Uprzejmie informuję, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie uchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII/32/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Rozprzy.
 
OBECNA NAZWA ULICY BRZMI „LEGIONÓW POLSKICH”
 
Ustawą z dnia 1 czerwca 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, samorządy zostały zobligowane do zmiany nazw ulic odwołujących się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
Zgodnie z opinią IPN zmianie musi ulec nazwa ulicy Karola Świerczewskiego.
 
Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.
 Zmianę adresu należy natomiast zgłosić:
• w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany do ewidencji gruntów i budynków Staroście Piotrkowskiemu oraz
• niezwłocznie w sądzie prowadzącym księgę wieczystą.
Do dokonania zmiany niezbędne jest posiadanie zaświadczenia Wójta Gminy Rozprza o zmianie adresu zamieszkania. 
Na właścicielu nieruchomości ciąży także obowiązek zmiany nazwy ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały. 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.
O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powyższej ustawy są wolne od opłat.
 
Wójt Gminy Rozprza
Janusz Jędrzejczyk