Tłumacz Migam

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

Wymiar etatu – pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Ilość wakatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy,
 2. Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE,
 3. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW,
 4. Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi,
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,
 7. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów,
 8. Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub społecznej grupy nieformalnej,
 9. Odporność na stres.

Zakres zadań:

 1. Realizacja bieżącej pracy biura LGD,
 2. Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
 3. Opracowywanie dokumentów związanych z oceną i realizacją wniosków aplikacyjnych,
 4. Analiza wniosków Beneficjentów o dokonanie zmian w projektach,
 5. Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
 6. Prowadzenie sprawy związanych z odzyskiwaniem kwot i zamknięciem projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz przygotowywanie i przekazanie dokumentów do archiwizacji,
 7. Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów działań w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
 8. Przygotowanie kontroli Grantobiorcy: przygotowuje, wysyła i gromadzi korespondencję związaną z powiadomieniem o kontroli,
 9. Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 10. Opracowanie projektów dokumentów pokontrolnych i przekazanie ich bezpośredniemu przełożonemu,
 11. Sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji działań kontrolnych,
 12. Monitorowanie Beneficjentów zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą,
 13. Monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu,
 14. Obsługa potencjalnych Beneficjentów : udzielania informacji beneficjentom nt. możliwości otrzymania dofinansowania oraz obowiązujących przy składaniu wniosków dokumentów, zasad i procedur,
 15. Sporządzanie sprawozdań dla UM,
 16. Obsługa archiwum Stowarzyszenia,
 17. Prowadzenie działań z zakresu monitoringu i ewaluacji określonych w LSR,

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

- list motywacyjny;

- życiorys – curriculum vitae;

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

- dokumenty poświadczające staż pracy;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 19.04.2017 r. do 05.05.2017 r.

na adres:

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 • osobiście w Biurze LGD, od pn-pt w godzinach 8:00-16:00
 • pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres

Etapy konkursu:

- Złożenie dokumentów przez Kandydatów;

- Rozmowa kwalifikacyjna;

- Ogłoszenie wyników;