Tłumacz Migam

Wolontariusze PGE po raz trzeci dla mieszkańców Rozprzy

Pracownicy Grupy Kapitałowej PGE już od kilku lat mają możliwość zaangażowania się w działania prospołeczne, a to wszystko za sprawą programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Jest on realizowany od 2014 roku w całej Grupie w ramach współpracy PGE i Fundacji PGE. Coroczny konkurs na projekty wolontariackie cieszy się  ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników. Przez 3 lata trwania programu PGE „Pomagamy” pracownicy Grupy Kapitałowej PGE zrealizowali 110 prospołecznych projektów na terenie całej Polski: wyremontowali 83 pomieszczenia, zorganizowali 25 wydarzeń integrujących społeczności lokalne, przeprowadzili 30 cykli warsztatów dla dzieci i młodzieży i odnowili 9 placów zabaw. Poświęcili blisko 30 tysięcy godzin swojego czasu wolnego, a także zmobilizowali współpracowników i rodziny, aby stworzyć coś dobrego i wprowadzić trwałe pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu.

W związku z ogromnym zaangażowaniem pracowników Grupy PGE w program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, uruchomiony został dodatkowo pilotaż Sieci Liderów Regionalnych Wolontariatu PGE. Spośród liderów zespołów wolontariackich realizujących dotychczasowe projekty  do Sieci wybrano 10 pracowników. Ich zadaniem jest organizacja projektów na większą skalę.

Liderem Regionalnym  na naszym terenie działania jest Tomasz Odrzywół z PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, który realizuje projekt  „Promowanie lokalnej twórczości i integracja mieszkańców Rozprzy”. Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy i stworzenie w nim miejsca sprzyjającego integracji lokalnej społeczności,
w  którym duży nacisk zostanie położony na promocję twórczości lokalnych artystów. Jednym z celów projektu jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im twórczego udziału w imprezach kulturalnych sprzyjających budowaniu właściwych postaw i relacji społecznych.

Wokół Gminnego Centrum Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej wymieniony zostanie grunt, powstanie altana i pergole, wykonane zostaną i zamontowane ławki,  powstaną także alejki. Wolontariusze PGE  zasadzą również na tym terenie nowe rośliny. W zakres projektu wchodzi także organizacja warsztatów promujących ciekawe miejsca i organizacje w regionie, pod nazwą „Leniuchowanie w Rozprzy”, organizacja koncertu orkiestry „Kasztelania Band” dla lokalnej społeczności, a także dwa spektakle: jeden dotyczący bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej, a drugi – przygotowany przez podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

Tomasz Odrzywół jest aktywnym wolontariuszem PGE – już dwukrotnie realizował projekty prospołeczne na rzecz społeczności lokalnej, z której się wywodzi. W 2015 roku wraz z zespołem wolontariackim zaadaptowali jedno z niewykorzystywanych pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy i przekształcili na salę sportowo-rekreacyjną. Natomiast w ubiegłym roku, dzięki wolontariuszom PGE ,Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy otrzymała nową salą korekcyjno-kompensacyjną dla dzieci z wadami postawy.

logo_PGE_pionA_RGB_-_Kopia.jpeg