Tłumacz Migam

Mieszkańcy Gminy Rozprza mogą uzyskać dotacje na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018

Mieszkańcy Gminy Rozprza mogą uzyskać dotacje na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.

Dotacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych. Link do strony: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Beneficjentami zadania może być osoba fizyczna- właściciel lub użytkownik wieczysty budynku mieszkalnego położonego na terenie województwa łódzkiego, w którym realizowane będą zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła.  Dotacja nie jest udzielana na Zadania realizowane w budynkach mieszkalnych / budynkach mieszkalnych w budowie, w których jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku.

Za koszty kwalifikowane Zadania uznaje się koszty objęte w całości kredytem bankowym związane z realizacją Zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

1. Sporządzenie audytu energetycznego/uproszczonego audytu energetycznego;

2. Zakup materiałów izolacyjnych, fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku;

Koszty kwalifikowane dotyczące prac dociepleniowych nie mogą przekroczyć:

- docieplenie ścian – 150,00 zł/m2 wykonanego docieplenia;

- docieplenie stropodachu/dachu - 120,00 zł/m2 wykonanego docieplenia;

- wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych spełniających standardy techniczne opisane w pkt. 9.12 – 600,00 zł/m2 dokonanej wymiany;

3. Zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła, oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;

Koszty kwalifikowane wskazane powyżej nie mogą przekroczyć:

- dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej;

- dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej;

- dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła:

- z powietrznym wymiennikiem ciepła - 2.500,00 zł/kW mocy znamionowej;

- pozostałe - 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej;

4. Odwierty, w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;

5. Wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci;

6. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej;

7. Koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego);

8. Zakup i montaż instalacji rekuperatorów;

9. Zakup i montaż, fabrycznie nowych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej, przy czym do wyliczenia dofinansowania z tego tytułu Fundusz przyjmuje koszty nie wyższe niż 4.500,00 zł/kWe mocy źródła.

Dotacja udzielana przez WFOŚiGW w Łodzi nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych Zadania (dotyczy budynków użytkowanych ) z zastrzeżeniem, iż dla Zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy oraz oddanych do użytkowania po 31.12.2015 r. dotacja nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych Zadania.

Więcej informacji oraz formularze wniosków dostępne są pod adresem: www.zainwestujwekologie.pl

WFOSiGW.png