Pomoc materialna dla uczniów

P O M O C  M A T E R I A L N A  D L A  U C Z N I Ó W

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowychi gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
 
Zasiłek szkolny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych