Tłumacz Migam

Kiedy nabory w LGD „BUD-UJ RAZEM”?

Pierwotnie rozpoczęcie naborów planowane było jeszcze w minionym roku, jednak konieczność dostosowania dokumentów proceduralnych LGD do zmienionych rozporządzeń
 i  wytycznych spowodowała przesunięcie ich na pierwszą połowę 2017 r. Obecnie procedury wyboru
 i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Po uzyskaniu akceptacji Samorządu Województwa zostaną ogłoszone nabory.

Zgodnie z harmonogramem w pierwszej połowie 2017 r. zaplanowano nabory z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych (2 mln zł) oraz rozwijania już istniejących przedsiębiorstw (2 mln 850 tys. zł). W tym okresie przewidziany jest również nabór z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na kwotę blisko 2 mln zł oraz nabory wniosków dla grantobiorców na łączną kwotę ponad 885 tys. zł. Tematyka grantów dotyczyła będzie m.in. promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego
 i historycznego, promocji obszaru oraz wzmacniania kapitału społecznego.

Szczegółowe informacje  na temat wszystkich planowanych naborów na lata 2017-2021 znaleźć można na stronie Stowarzyszenia www.buduj.eu w zakładce PROW 2014-2020. Ponadto Stowarzyszenie zobowiązane jest do zamieszczania ogłoszenia o planowanych naborach na swojej stronie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

 Równolegle do prac związanych z wdrażaniem środków z budżetu LEADER, Stowarzyszenie zobowiązane jest do prowadzenia zaplanowanych w LSR działań komunikacyjnych. We wrześniu
 2016 r. zorganizowane zostały spotkania szkoleniowo- doradcze dla mieszkańców obszaru LGD, informujące o ogólnych warunkach i sposobach realizacji i rozliczania projektów. Ponadto każdy zainteresowany mógł zgłosić się do biura w celu uzyskania doradztwa. W styczniu br. odbyły się kolejne spotkania mające charakter informacyjno-konsultacyjny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych beneficjentów podzielono je na dwie części: merytoryczną oraz warsztaty, na których omówiono i wypełniono przykładowe wnioski oraz biznesplan. W styczniu rozpoczęta została również trwającą miesiąc kampania informacyjna w Powiatowych Urzędach Pracy z obszaru Stowarzyszenia na temat możliwości skorzystania ze wsparcia za pośrednictwem LGD przez osoby z grup defaworyzowanych. Stowarzyszenie zobowiązane jest również do podnoszenia kompetencji pracowników biura oraz Rady, co realizowane jest poprzez szkolenia. Cały czas kontynuowana jest  działalność LGD związana z promocją obszaru.

Bieżące informacje na temat działalności Stowarzyszenia znaleźć można na stronie www.buduj.eu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do biura, gdzie pracownicy LGD udzielają indywidualnego doradztwa.

Logotypy.png