Tłumacz Migam

XXX Sesja Rady Gminy Rozprza

 

W dniu 27 marca br. na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyła się XXX sesja Rady Gminy Rozprza. W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasza Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Próba, Janusz Misztela, Radni Gminy Rozprza oraz Przedstawiciele władz gminy Rozprza. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk Wójt gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca Wójta gminy, Bożena Nagrodzka Sekretarz gminy, Bogdan Górecki Skarbnik gminy Rozprza, Julian Misztela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy.

img_9242.jpeg

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad a następnie przyjęto protokół z XXIX sesji Rady Gminy.

Minutą ciszy uczczono pamięć Radnego Gminy Rozprza Wojciecha Miszteli

Janusz Jędrzejczyk Wójt gminy Rozprza przedstawił informację z działalności Wójta między sesjami. Omówił inwestycje gminy m.in.: - o budowie przyłącza wodociągowego do działki komunalnej przy ul. Sadowej w Niechcicach; o budowie dróg osiedlowych w Niechcicach, o budowie parkingu wraz z elementami małej architektury i oświetleniem energooszczędnej w Niechcicach; o budowie drogi gminnej – ul. Północna; o budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie z zatoką parkingową i oświetleniem w technologii energooszczędnej oraz o przebudowie Rynku Piastowskiego w Rozprzy i ulic przyległych. Ponadto wójt przedstawił przebieg spotkania samorządowców miast, gmin i powiatów przyległych do DK-1 w temacie podjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego na drogę ekspresową i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników. Zapoznał także Radnych Gminy z wykazem postępowań przetargowych rozstrzygniętych i w toku od 4 lutego 2014 do 27 marca 2014 roku.

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Skarbnika Gminy Bogdana Góreckiego m.in. uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok, uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie.

img_9249.jpeg

Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dzieciom niepełnosprawnym, dla których prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie. Udzielona zostanie również dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rozprza.

img_9268.jpeg

W dalszej części sesji przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozprza. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  Taryfy nie uległy zwiększeniu.

Małgorzata Wrzesz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała Radnych Gminy z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rozprza w 2014 roku. Celem programu jest m.in. zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych umieszczanych w schronisku dla zwierząt.

W obradach sesji uczestniczył Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim Podinspektor Bogdan Kujawski. Przedstawił propozycje działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w powiecie piotrkowskim. Wójtowi Gminy zależy na przywróceniu posterunku policji w Rozprzy by nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie jednak zastępca komendanta poinformował, że szanse są niewielkie ze względu na zmniejszona liczbę etatów w policji.

img_9278.jpeg

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel odczytał pisma skierowane do Rady Gminy po czym przystąpiono do interpelacji.  Następnie zakończył posiedzenie obrad.

 

 

 

 
Galeria