Tłumacz Migam

Konsultacje społeczne w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza

Rozprza, dnia 5 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Uchwały Nr XXXII/38/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rozprza (Ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego dnia 24 lipca 2014 r. poz. 2870) oraz Zarządzenia Nr 56/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rozprza w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza.

Wójt Gminy Rozprza

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rozprza dotyczących statutów sołectw oraz Osiedla Niechcice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 07 września 2016 do 03 października 2016 r w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu uchwały                 w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie gminy Rozprza, poprzez:

  1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Rozprza;
  2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: ,
  3. zorganizowanie zebrań wiejskich, na których mieszkańcy sołectw i Osiedla Niechcice wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do projektu statutu.

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

  1. stronę internetową Gminy Rozprza www.rozprza.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
  2. wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji, u Sołtysów sołectw i u Przewodniczącej Zarządu Osiedla Niechcice, 
  3. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Rozprza (pok. 13), w dniach i godzinach urzędowania.   

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Rozprza www.rozprza.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie u Sołtysów sołectw i u Przewodniczącej Zarządu Osiedla Niechcice oraz w pok. 13 w Urzędzie Gminy Rozprza.


                                                              Zastępca Wójta Gminy Rozprza

                                                                                                                                           Artur Cubała 

PDFFormularz do składania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie statutów.pdf (194,62KB)

PDFProjekt uchwały RGR w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza.pdf (3,50MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały RGR w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza.pdf (829,24KB)

PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rozprza w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie gminy Rozprza.pdf (677,75KB)