Tłumacz Migam

Radni Gminy Rozprza udzielili absolutorium wójtowi

Na XVI sesji Rady Gminy Rozprza, która odbyła się 24 czerwca br. radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawił skarbnik gminy – Bogdan Górecki. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie, przy pełnym składzie 15 radnych. Wójt Janusz Jędrzejczyk podziękował za  udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę z Radą Gminy.

            Po udzieleniu absolutorium wójtowi, radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji w czasie którego podjęli uchwały dotyczące m.in.: udzielania pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie  Tryb. na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych; przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy.