Tłumacz Migam

XIV sesja Rady Gminy

W poniedziałek, 21 marca br. odbyła się XIV w tej kadencji sesja Rady Gminy Rozprza.

            Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Gemel. Po przyjęciu przez Radnych protokołu z poprzedniej, XIII sesji Rady Gminy Rozprza głos zabrał Jakub Dziuda – inspektor w wydziale ochrony przyrody i polityki ekologicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Przedstawił on Radnym projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Żeby uchwała ta mogła być przyjęta przez Radnych Sejmiku, zaakceptowana musi zostać również przez gminy leżące na terenie ww. parku oraz w jego otulinie. W związku z tym, że również część naszej Gminy znajduje się w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Radni Gminy Rozprza w drodze uchwały zaakceptowali projekt tej uchwały.

            W dalszej części posiedzenia Radni Gminni podjęli uchwały dotyczące: zamian w budżecie Gminy na 2016 rok, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030, a także w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017. Radni, po zasięgnięciu opinii sołtysów Gminy Rozprza, zdecydowali, że tak jak w latach ubiegłych w Gminie Rozprza nie zostanie wydzielony Fundusz Sołecki. Inwestycje w każdym z sołectw będą wykonywane bezpośrednio z budżetu Gminy Rozprza.

            Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Następnie Radni podjęli jednogłośnie uchwałę dotyczącą przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku. Uszczegółowienie ww. Strategii ułatwi nam starania o dofinansowanie wykonywanych przez Gminę Rozprza zadań inwestycyjnych.

            Ostatnia podjęta przez Radnych uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno.

            W dalszej części sesji przewodniczący komisji Rady Gminy Rozprza: Krzysztof Biegański - Komisja Rolnictwa,  Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Elżbieta Piątek - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Małgorzata Nowakowska - Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Krzysztof Krajewski  - Komisja Rewizyjna oraz Agata Bartkowska - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska przedstawili Radnym sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.

            Na zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Rozprza wójt Gminy -Janusz Jędrzejczyk, a zarazem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 950-lecia Rozprzy wręczył Radnym Gminy Rozprza oraz członkom Komitetu Organizacyjnego pamiątkowe medale, które były uhonorowaniem całorocznej pracy włożonej w organizację wydarzeń związanych z obchodami 950-lecia Rozprzy.