Tłumacz Migam

Informacja z Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy

                W dniu 12 marca 2016r. w  sali  OSP w Ignacowie odbył się VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy. Uczestniczyli w nim Delegacji i Przedstawiciele do nowego Zarządu wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich 15 jednostkach OSP działających na terenie gm. Rozprza.

W Zjeździe uczestniczyli goście zaproszeni: Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piotrkowie Trybunalskim - Marek Rakoczy, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim – Paweł Kardas, Starosta Piotrkowski – Stanisław Cubała, Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, Przewodniczący Rady Gminy Rozprza – Tomasz Gemel, Skarbnik Gminy Rozprza – Bogdan Górecki, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony p.poż Rady Gminy Rozprza – Krzysztof Biegański.

            Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu złożył Prezes –Artur Cubała w którym m.in. omówił działalność Zarządu i  jego Prezydium. Zwrócił szczególną uwagę na zaangażowanie strażaków w pracę na rzecz własnych jednostek. W jednostce OSP Ignaców wybudowano garaż; w jednostkach OSP Stara Wieś, Mierzyn, Niechcice, Lubień, Cekanów, Łazy Duże, Milejowiec przeprowadzono gruntowne remonty garaży i strażnic.

Zaznaczył, że dzięki dobrej współpracy i pomocy finansowej WFOŚ i GW w Łodzi,  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi,  Komendy Miejskiej Państwowej Straż w Piotrkowie Trybunalskim i Gminy Rozprza w okresie kadencji zakupiono 2 samochody pożarnicze dla OSP Lubień i OSP Niechcice oraz zakupiono HDS dla OSP Rozprza. Sprawozdania z prac komisji problemowych Zarządu złożyli ich przewodniczący. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Dokonano wyboru nowego Zarządu i Prezydium w składzie:

Prezes-Artur Cubała,  Wiceprezesi – Stanisław Rębeliński i Andrzej Matuszczyk, Komendant – Artur Kropiś, Z-ca Komendanta –Krzysztof Krasoń, Sekretarz – Robert Sikorski,  Skarbnik –Zbigniew Stańczak, Członkowie Prezydium – Tomasz Pstrokoń i Andrzej Krasoń.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący – Ryszard Owczarek, Wiceprzewodniczący – Stanisław Pomykała i Sekretarz – Robert Tarnowski.

Ponad to wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP którymi zostali: Artur Cubała, Stanisław Rębeliński, Andrzej Matuszczyk oraz Marek Rakoczy. Przedstawicielami do ZOP ZOSP RP zostali: Artur Cubała i Marek Rakoczy.

Dziękuję za udzielone absolutorium i zaufanie jakim mnie obdarzono. Funkcja Prezesa ZOG to zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy chcą czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Jako Prezes ZOG starał się będę łączyć, a nie dzielić, współpracować  poprzez dialog ze wszystkimi jednostkami. Z całą pewnością zgadzam się ze stwierdzeniem, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. Znaczenie tych słów powinno nam towarzyszyć w życiu codziennym i mottem w naszej pracy

            W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy życzę wszystkim Mieszkańcom, przede wszystkim zgody, aby żyło nam się łatwiej i przyjemniej. – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Rozprzy Artur Cubała.