Tłumacz Migam

XIII sesja Rady Gminy za nami

29 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy odbyła się XIII sesja Rady Gminy Rozprza.

Była to sesja wyjątkowa, ponieważ 29 luty przypada raz na 4 lata i kolejnej sesji w tym dniu nie uda się przeprowadzić w tej kadencji Rady Gminy.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum przez przewodniczącego Rady Gminy – Tomasza Gemela głos zabrał wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, który przekazał Radnym relację ze swojej działalności pomiędzy sesjami.

                Pierwsze uchwały dotyczyły zamian w budżecie gminy w 2016 roku oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016 – 2020. Radnym przedstawił je skarbnik gminy – Bogdan Górecki. W dalszej części spotkania zastępca wójta Gminy Rozprza – Artur Cubała, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rozprzy przedstawił Radnym uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych gminy Rozprza. Wysokość dotacji dla danej jednostki uzależniona została od zdobytych przez nią punktów we współzawodnictwie w roku wcześniejszym. Następne uchwały, które zostały podjęte przez Radnych dotyczyły ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół na terenie Gminy Rozprza, uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok.

                W dalszej części spotkania po zapoznaniu się z projektem przedstawionym przez Michała Tokarskiego, Radni podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rozprza. Dzięki opracowaniu tego planu, Gmina Rozprza będzie mogła pozyskiwać fundusze unijne na działania związane z termomodernizacją budynków oraz wdrażania Odnawialnych Źródeł Energii.

                Następnie Radni Gminy Rozprza podjęli uchwały dotyczące podjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zbycia, a także nabycia przez Gminę Rozprza nieruchomości.

        Najważniejszym tematem, jaki podjęli Radni w czasie XIII sesji Rady Gminy Rozprza było podjęcie uchwał dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany w uchwałach podyktowane były dostosowaniem jej do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym roku odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się tak samo jak w latach poprzednich. Śmieci segregowane odbierane będą z tzw.: „gniazd” ustawionych na terenie całej gminy. Natomiast odbiór odpadów z pojemników będzie odbywał się tak jak do tej pory co miesiąc sprzed posesji. Ważnym tematem poruszonym przez Radnych podczas spotkania była sprawa odbioru popiołu. Odbierany będzie on od mieszkańców 3 razy do roku. Prosimy o umieszczanie go w workach do 25 kg, a w dzień zbiórki wystawienie ich przed dom. O terminie zbiórki popiołu informować będą sołtysi danej miejscowości.

                Ostatnia podjęta przez Radnych uchwała dotyczyła przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza na rok 2016.

                Po interpelacjach, wolnych wnioskach i zapytaniach Zastępca Przewodniczącego Józef Bielas zakończył obrady.