Tłumacz Migam

Radni uchwalili Budżet Gminy Rozprza na 2016 rok

30 grudnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy odbyła się XII i ostatnia sesja Rady Gminy w 2015 roku. Mimo okresu między świętami Bożonarodzeniowymi, a Nowym Rokiem była to jedna z najważniejszych sesji w mijającym roku kalendarzowym, ponieważ w czasie jej trwania Radni uchwalili budżet Gminy Rozprza na 2016 rok.

            Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rozprza – Tomasz Gemel. Po stwierdzeniu quorum oraz przedstawieniu porządku obrad, przyjęto protokół z XI Sesji Rady Gminy Rozprza. Kolejnym punktem było przedstawienie przez wójta – Janusza Jędrzejczyka informacji z jego działalności pomiędzy sesjami.

            Następnie skarbnik gminy – Bogdan Górecki przedstawił Radnym uchwały dotyczące: zmian w budżecie gminy na 2015 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015-2030, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030. Uchwały zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie.

            Kolejna uchwała przyjęta przez Radnych jednogłośnie dotyczyła uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok. Dochody gminy w 2016 roku wynosić będą 34 215 000 zł, natomiast wydatki budżetu – 37 810 000. Powstały deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

            W dalszej części spotkania pracownik urzędu gminy w Rozprzy – Ireneusz Bartosiewicz przedstawił Radnym uchwałę dotyczącą ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozprza. Następnie członkowie Rady Gminy w Rozprzy przyjęli uchwałę dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Rozprza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji. W dalszej części sesji radni podjęli uchwały dotyczące opłaty targowej oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lubień.

            Po interpelacjach, wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Tomasz Gemel zakończył obrady składając Radnym oraz pracownikom urzędu gminy w Rozprzy życzenia noworoczne.