Tłumacz Migam

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Rozprza

Z inicjatywy wójta gminy Rozprza, Janusza Jędrzejczyka, mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Od początku roku 2016 w Rozprzy rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych.

Dzięki współpracy Powiatu Piotrkowskiego z Gminą Rozprza oraz Stowarzyszeniem Euroaktywni z Rozprzy, już od 1 stycznia 2016 r. w Rozprzy powstanie punkt, w którym profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, którzy niejednokrotnie zwracali się do mnie przedstawiając problem bariery finansowej w korzystaniu z usług prawnych - mówi wójt gminy Rozprza, Janusz Jędrzejczyk - Z darmowych porad nie będą mogły skorzystać wszystkie osoby. Pomimo tego jest to jednak bardzo szeroka grupa mieszkańców, która wymaga wsparcia w pierwszej kolejności.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

-młodzież do 26. roku życia,

-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

-seniorzy po ukończeniu 65 lat,

-osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

-kombatanci,

-weterani,

-zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

W punkcie w Rozprzy nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający, co najmniej trzyletnie doświadczenie) oraz aplikanci.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.

1.jpeg

infografika_caly_system_1.jpeg

DSC_0603.jpeg