Tłumacz Migam

Zapraszamy na XXXI Sesję Rady Gminy Rozprza

 
 

MIESZKAŃCY GMINY ROZPRZA

      Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku o godz. 10-tej

w sali nr 3  Urzędu Gminy w Rozprzy odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy  Rozprza.

 

                   Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXX sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnegow przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rozprza.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/27/2009 Rady Gminy w Rozprzyz dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia wypłacanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rozprza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Rozprza na lata 2012-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rozprza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w roku 2013 dla Gminy Rozprza.
 12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               Tomasz Gemel