Tłumacz Migam

X sesja Rady Gminy

29 października br. w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Rozprzy odbyła się X sesja Rady Gminy Rozprza. Obrady otworzył przewodniczący rady – Tomasz Gemel. Po przedstawieniu radnym porządku obrad i przyjęciu jednogłośnie przez radnych protokołu z IX sesji Rady Gminy, przewodniczący oddał głos wójtowi Gminy Rozprza – Januszowi Jędrzejczykowi. Wójt przedstawił zebranym informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

W czasie sesji radni gminni wybrali również ławników do sądów rejonowego i okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Radni głosowali w wyborach tajnych na osoby, które zgłosiły swoje kandydatury i które zostały pozytywnie zaopiniowane przez min. policję i komisję gminą. Ławnikami w Sądzie Rejonowym zostali: Teresa Sikorska oraz Iwona Odrzywół. Natomiast w Sądzie Okręgowym: Marta Gałkowska i Jadwiga Rakowiecka.

            W dalszej części spotkania skarbnik gminy – Bogdan Górecki przedstawił radnym uchwały dotyczące: zmian w budżecie na 2015 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015 – 2030 oraz uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu na przebudowę drogi Nr 1515E na odcinku Mierzyn – Cieszanowice. Przebudowa drogi sfinansowana zostanie w większości ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a także wkładu własnego Powiatu Piotrkowskiego oraz gmin Rozprza i Gorzkowice. Wykonanie inwestycji planowane jest na przyszły rok.

            Następnie Ewa Paras – pracownik urzędu gminy w Rozprzy, a jednocześnie pełnomocnik wójta gminy Rozprza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła zebranym dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Z kolei druga uchwała dotyczyła zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

            W dalszej części sesji radni powzięli uchwałę w sprawie opłaty targowej. Na jej podstawie na terenie naszej gminy za handel na targowiskach będzie pobierana opłata. Szczegółowe stawki dzienne zostały wymienienie w w/w uchwale i dostępne będą na stronie www.rozprza.pl oraz Urzędzie Gminy w Rozprzy, a także u sołtysów. Opłaty będą pobierane w formie inkasa u sołtysów sołectw na terenie których będzie prowadzona sprzedaż. Z uchwałą o opłacie targowej, a także z uchwałami dotyczącymi określenia stawek podatku od środków transportowych oraz określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku leśnego Radnych zapoznał kierownik referatu – Szymon Kozłowski.

            Na koniec Radni podjęli uchwałę dotyczycącą wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek położonych w Mierzynie.